Επέλεξα σωστά με βάση την φορολόγησή μου;

Για την έναρξη κάθε επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας προκειμένου αυτή να αποδώσει τα αναμενόμενα στον επαγγελματία/επιχειρηματία απαιτείται εκτός από το «επιχειρηματικό δαιμόνιο» , την έρευνα αγοράς και το τεκμηριωμένο business plan , η επιλογή  του πλέον κατάλληλου νομικού οχήματος.

Επομένως, κάθε οιονεί επαγγελματίας/επιχειρηματίας μία από τις πρώτες αποφάσεις που πρέπει να λάβει πριν εισέλθει στο «επιχειρείν» είναι τί είδους «νομικού οχήματος» θα χρησιμοποιήσει. Για αυτή του την απόφαση πρέπει να λάβει ορθές φορολογικές και νομικές συμβουλές αναζητώντας όχι την πιο φιλική και φτηνή αλλά την πιο εξειδικευμένη και υπεύθυνη φορολογική και νομική συμβουλή (“you pay peanuts you take monkeys”). Ένα από τα πολλά κριτήρια επιλογής του νομικού οχήματος και φορολογικού σχήματος, αλλά βασικό, είναι και οι φορολογικοί συντελεστές επί των οποίων θα διαμορφωθεί η φορολογική του υποχρέωση και εντέλει θα κριθεί πόσα χρήματα που θα μείνουν «στην τσέπη του».

Εν προκειμένω, παραθέτουμε εκτός από το φορολογικό καθεστώς  και ένα συγκριτικό παράδειγμα φορολόγησης μίας ΙΚΕ η οποία απέφερε κέρδη (έσοδα-έξοδα) το 2020 ύψους 40.000,00 ευρώ με την αντίστοιχη φορολόγηση (ίδια αποτελέσματα χρήσης) μίας ατομικής επιχείρησης. 

Φορολογία ΙΚΕ – Tί ισχύει για το 2020 :

Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος = 24% επί του κέρδους (έσοδα – έξοδα).(Αναμένεται μείωση του συντελεστή φορολογία κερδών από το 24% στο 20% για το 2021)

Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων = 5 % επί των μερισμάτων.

Συντελεστής προκαταβολής Φόρου για τις 3 πρώτες χρήσεις = 50 %

Συντελεστής σχηματισμού τακτικού αποθ/κού επί των κερδών μετά φόρων = 5%

Η προκαταβολή του πρώτου έτους, συμψηφίζεται με το χρεωστικό υπόλοιπο φόρου του 2ου έτους.

Η διανομή μερίσματος, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης δεν είναι υποχρεωτική εκ του νόμου.

Οι ελάχιστες μηνιαίες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ανέρχονται στα 220 € 

Πώς θα φορολογούνταν η ΙΚΕ για ένα κέρδος 40.000 € προ φόρων για το πρώτο έτος – διαχειριστική χρήση λειτουργίας :

 • Φόρος εισοδήματος = 40.000 € x 24% =  9.600,00 €
 • Προκαταβολή Φόρου = 50% x 9.600 € = 4.800,00 €
 • Σύνολο φόρου & προκαταβολής = 14.400,00 €
 • Κέρδος μετά φόρων = 40.000 € – 14.400 € = 25.600,00 €
 • Τακτικό Αποθεματικό = 25.600 € x 5% = 1.280,00 €
 • Υπόλοιπο προς Διανομή = 24.320,00 €
 • Διανομή (το ποσοστό διανομής αποφασίζεται είτε εκ του καταστατικού είτε και ελεύθερα)  του συνόλου (100%) του υπολοίπου 24.320,00 € ως μέρισμα στους εταίρους.
 • Φόρος μερίσματος = 24.320,00 x 5% = 1.216,00 €
 • Καθαρό αποτέλεσμα = 23.104,00 €

Φορολογία Ατομικής επιχείρησης – Tί ισχύει για το 2020 :

Ισχύει η εξής κλίμακα συντελεστών φορολογίας εισοδήματος :

9% για κέρδη από 1 έως 10.000 ευρώ. (Για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και για τα πρώτα 3 φορολογικά έτη λειτουργίας τους, ο εισαγωγικός συντελεστής του 9% πέφτει στο μισό, ήτοι στο 4.5%, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα τους, τζίρος, δεν υπερβαίνουν τα 10.000 €.)

22% για κέρδη από 10.001 έως 20.000 ευρώ.

28% για κέρδη από 20.001 έως 30.000 ευρώ

36% για κέρδη από 30.001 έως 40.000 ευρώ.

44% για τα κέρδη άνω των 40.001 ευρώ

Οι ελάχιστες μηνιαίες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ανέρχονται στα 220 € 

Συντελεστής προκαταβολής φόρου εισοδήματος = 50% (μόνο για το πρώτο έτος -χρήση).

Πώς θα φορολογούνταν η Ατομική επιχείρηση για ένα κέρδος 40.000 € προ φόρων για το πρώτο έτος – διαχειριστική χρήση λειτουργίας :

 • Φόρος εισοδήματος έως τα 10.000 € = 10.000 x 9% = 900 €
 • Φόρος εισοδήματος 10.001 € – 20.000 € = 10.000 € x 22% = 2.200 €
 • Φόρος εισοδήματος 20.001 € – 30.000 € = 10.000 € x 28 % = 2.800 €
 • Φόρος εισοδήματος 30.001 € – 40.000€ = 10.000 € x 36% = 3.600 €
 • Συνολικός Φόρος εισοδήματος =  9.500 €
 • Προκαταβολή Φόρου = 50% x 9.500,00 € = 4.750 €
 • Σύνολο φόρου & προκαταβολής = 14.250,00  €
 • Καθαρό αποτέλεσμα, κέρδος = 25.750,00 €

Ο «έξυπνος» φορολογικός σχεδιασμός κάθε επαγγελματία και επιχειρηματία αποτελεί ένα όχημα μετάβασης στην ανάπτυξη και την κερδοφορία! Αυτό υποστηρίζουμε και αυτό προσφέρουμε στους πελάτες μας εδώ και πάνω από μία δεκαετία…

                                                                                          Θεόδωρος Μακρής

                                                                                  Δικηγόρος/Νομικός Σύμβουλος