Φορολογία ΙΚΕ 2019

ΙΚΕ με τουλάχιστον 2 εταίρους, ένας εκ των οποίων είναι και διαχειριστής:

Δεδομένα, σταθερές:

 • Έστω κέρδος προ φόρων : 50.000 €

 • ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ: Ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές/μηνιαίως του διαχειριστή της ΙΚΕ: 169,75€
  ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ: υπολογίζονται επί των αμοιβών διαχείρισης (ή του συνόλου αμοιβής διαχείρισης + μέρισμα του μοναδικού εταίρου μονοπρόσωπης ΙΚΕ) του πρώτου έτους – χρήσης.

 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (έσοδα – έξοδα)= 24% επί του κέρδους (μείωση από 28% σε 24%)

 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ = 5% επί των μερισμάτων ( μείωση από 10% σε 5% )

 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ =
  – τρεις πρώτες εταρικές χρήσεις : 50 %
  – τέταρτο οικονομικό έτος και εφεξής: 95% ( μείωση από 100% σε 95%)
 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ = 5%

 • Συμψηφισμός προκαταβολής του πρώτου έτους με το χρεωστικό υπόλοιπο φόρου 2ου έτους.

 •  Η διανομή μερίσματος, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης δεν είναι υποχρεωτική εκ του νόμου.

..ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ανάλυση Φορολογίας ΙΚΕ:

3 ΠΡΩΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ:

Κέρδος προ Φόρων (έσοδα – έξοδα) = 50.000 €

Φόρος εισοδήματος = 50.000 € x 24% = 12.000 €

Προκαταβολή Φόρου = 50% x 12.000 € = 6.000€

Σύνολο φόρου & προκαταβολής = 18.000 €

Κέρδος μετά φόρων = 50.000 € – 18.000 € = 32.000 €

Τακτικό Αποθεματικό = 32.000 € x 5% =  1.600 €

Υπόλοιπο προς Διανομή = 30.400 €

Διανομή του συνόλου (100%) του υπολοίπου 30.400 € ως μέρισμα στους εταίρους. Σημείωση: το % διανομής αποφασίζεται από τους εταίρους και μπορεί να είναι και 0%.

Φόρος μερίσματος = 30.400 x 5% = 1.520 €

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ = 30.400 € – 2.520 € = 28.880 €

% Καθαρού αποτελέσματος δια του κέρδους προ φόρων = 28.880 / 50.000 = 57,76%

ΜΕΤΑ ΤΑ 3 ΠΡΩΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ:

Κέρδος προ φόρων (έσοδα-έξοδα) = 50.000

Φόρος εισοδήματος = 50.000 € x 24% = 12.000 €

Προκαταβολή φόρου = 95% x 12.000 € = 11.400 €

Σύνολο φόρου και προκαταβολής = 12.000 € + 11.400 € = 23.400 €

Κέρδος μετά φόρων = 50.000 € – 23.400 € = 26.600 €

Τακτικό Αποθεματικό = 26.600 € x 5% = 1.330 €

Υπόλοιπο προς διανομή = 26.600 € – 1.330 € = 25.270 €

Διανομή του συνόλου (100%) του υπολοίπου 25.270 € ως μέρισμα στους εταίρους. Σημείωση: το % διανομής αποφασίζεται από τους εταίρους και μπορεί να είναι και 0%.

Φόρος μερίσματος = 25.270 € x 5% = 1.263,50 €

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ = 25.270 € – 1.263,50 € = 24.006,50 €         

% Καθαρού αποτελέσματος δια του κέρδους προ φόρων = 24.006,5 / 50.000 = 48,013%

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ως προς τον υπολογισμό και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των διαχειριστών μιας ΙΚΕ δεν έχουν επέλθει μεταβολές με το νέο φορολογικό ν. 4646/2019.

(ένας εκ των εταίρων, τουλάχιστον 2μελούς και όχι μονοπρόσωπης ΙΚΕ), με την παραδοχή ότι δεν θα λαμβάνει αμοιβή διαχείρισης, αλλά μόνο μέρισμα. Δεν επιβάλλεται ασφαλιστική εισφορά επί των μερισμάτων.

Για το πρώτο έτος 2018 = Η ελάχιστη εισφορά 167,95 € μηνιαίως.

Για το 2Ο έτος 2019 με μηδενική αμοιβή διαχείρισης = 167,95 € μηνιαίως (έστω και αν λάβει μέρισμα).

Για το 2ο έτος 2019 αν λαμβάνει μηναία αμοιβή διαχείρισης (π.χ. 1.500 €) = (1.500 € x 26.95%) = 404,25 € μηνιαίως.

!!! Για την μονοπρόσωπη ΙΚΕ ο υπολογισμός του ΕΦΚΑ του 2ου έτους θα γίνει υπολογίζοντας το 26,95% του αθροίσματος της τυχόν αμοιβής διαχείρισης συν τα τυχόν μερίσματα. Η μονοπρόσωπη ΙΚΕ μειονεκτεί συνεπώς έναντι της πολυμελούς ΙΚΕ.