Τί είναι η προσημείωση υποθήκης;

Η προσημείωση υποθήκης αποτελεί εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης υπό αναβλητική αίρεση, πληρούμενη με την τελεσίδικη επιδίκαση της ασφαλιζόμενης απαίτησης και της εμπρόθεσμης τροπής της σε υποθήκη, που ανατρέχει στο χρόνο εγγραφής της προσημείωσης, με αντίστοιχη προτεραιότητα στην υποθηκική τάξη,

Πότε εγγράφεται προσημείωση υποθήκης;

Παρέχεται δε στο δανειστή, ο οποίος δεν έχει τίτλο προς εγγραφή υποθήκης, προς ασφάλεια της χρηματικής απαίτησής του και εξασφάλιση της μελλοντικής αναγκαστικής εκτέλεσης, πάντοτε, κατόπιν αδείας του δικαστηρίου, που ορίζει και το ασφαλιστέο ποσό.

Τίτλος για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μπορεί να είναι και η δικαστική απόφαση ή η διαταγή πληρωμής, ως προς την ασφαλιζόμενη χρηματική απαίτηση ή και ασφαλιστικό μέτρο που διετάχθει από το Δικαστήριο.

Η πλέον συνήθης περίπτωση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης είναι η  κατά τη σύναψη στεγαστικών δανείων με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ότε και η Τράπεζα/δανειστής, προκειμένου να διασφαλίσει το χρηματικό ποσό που δανείζει στον δανειολήπτη/οφειλέτη προσημειώνει ακίνητο, συνήθως εκείνο το οποίο ο οφειλέτης αγοράζει με το ποσό του χορηγηθέντος στεγαστικού δανείου. Μάλιστα, είθισται το ακίνητο να προσημειώνεται για ποσό ανώτερο από εκείνο που αναγράφεται στη δανειακή σύμβαση καθόσον συμπεριλαμβάνονται και πιθανολογούμενοι τόκοι και έξοδα.

Πώς εγγράφεται προσημείωση υποθήκης;

Η διαδικασία υλοποιείται διά της υποβολής αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους του Δανειστή ενώπιον του αρμόδιου κάθε φορά Ειρηνοδικείου. Η εν λόγω διαδικασία πλέον έχει απλοποιηθεί, καθότι τηρείται η έγγραφη διαδικασία και τα διάδικα μέρη δύνανται να μην παραστούν κατά την εκφώνηση και συζήτηση της αιτήσεως, αλλά να προσκομίσουν δηλώσεις του άρθρου 242 ΚΠολΔ στις οποίες αναγράφεται ότι τα μέρη συμφωνούν να συζητηθεί η αίτηση προς εγγραφή προσημείωσης υποθήκης δίχως την παρουσία τους.

Στην αίτηση αυτή αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους συντρέχει επικείμενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση να απωλεσθεί η δυνατότητα ικανοποίησης του δανειστή και είναι αναγκαίο να προσημειωθεί ακίνητο κυριότητας του οφειλέτου. Στο περιεχόμενο της αίτησης αυτής συναινεί και ο οφειλέτης, προκειμένης της εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο κυριότητάς του στα Κτηματολογικά Φύλλα (για όσες περιοχές βρίσκεται σε λειτουργία Κτηματολογικό Γραφείο ή Γραφείο Κτηματογράφησης) ή στα Βιβλία Υποθηκών του οικείου Υποθηκοφυλακείου.

Βέβαια, η ως άνω διαδικασία μπορεί να λάβει χώρα και δίχως τη συναίνεση του οφειλέτη, εφόσον ο Δανειστής αποδείξει στο δικάσαντα την αίτηση Δικαστή ότι υπάρχει άμεσο έννομο συμφέρον και επικείμενος κίνδυνος να απωλεσθεί το δικαίωμά του, ήτοι η μελλοντική ικανοποίησή του σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οφειλέτη με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί δε ότι υφίσταται η δυνατότητα παροχής αδείας εγγραφής προσημειώσεως σε ακίνητο τρίτου, μη οφειλέτου, αν αυτός στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ρητώς συναινεί προς τούτο. Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος που παραχωρεί το δικαίωμα εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης σε δικό του ακίνητο προς εξασφάλιση αλλότριου χρέους, στη σχετική δίκη των ασφαλιστικών μέτρων νομιμοποιείται παθητικώς ως μη υπόχρεος διάδικος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (1274 Α.Κ.) με δικαστική απόφαση (ασφαλιστικά μέτρα) στο Ειρηνοδικείο είναι τα κάτωθι:

1) Αίτηση

2) Έγγραφες δηλώσεις πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρο 242 ΚΠολΔ.

3) Έγγραφη δήλωση συναίνεσης του καθ’ου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του.

4) Δανειακή σύμβαση.

5) Τίτλος κτήσης του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής του στο Υποθηκοφυλακείο/ καταχώρησης στο Κτηματολόγιο.

6) Κτηματολογικό Φύλλο και Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Εγγραφή προσημείωσης 1274 Α.Κ. με δικαστική απόφαση (ασφαλιστικά μέτρα) στο Κτηματολόγιο είναι τα κάτωθι:

 Δύο ή τρεις περιλήψεις αν το ακίνητο είναι σε υπό κτηματογράφηση περιοχή. Οι περιλήψεις πρέπει να περιέχουν όσα ορίζουν τα άρθρα 1305, 1306 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 533/63 Β.Δ.

 Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων.

                                                                                                      Παρασκευή Παπανδριανού

                                                                                                Δικηγόρος LLM – evi@makrislawoffice.com

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση ή ανάθεση στο γραφείο μας της νομικής σας εκπροσώπησης κατά την ανωτέρω διαδικασία επικοινωνήστε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους : αποστολή e-mail στο info@makrislawoffice.com  / τηλεφωνική επικοινωνία στο 2103644677-8 .