Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Τιμολογιακή πολιτική

Η χρεωστική πολιτική του Δικηγορικού μας Γραφείου απορρέει άμεσα  από τους δεσμούς  μεταξύ του Γραφείου και των Πελατών του («Αυτό που κάνουμε») και τους στόχους, θεμέλια που θέτει το Δικηγορικό μας γραφείο για μία σχέση εμπιστοσύνης με τον κάθε Πελάτη ( «Ακολουθώντας μία πιο ευρεία οπτική»).

Τα ακόλουθα αποτελούν κάποιες γενικές αρχές σχετικά με την Χρεωστική Πολιτική του Δικηγορικού μας Γραφείου:

    1.  Δεν θα ζητηθεί από κανέναν Πελάτη να καταβάλει αμοιβή, η οποία δεν συνάδει με τον  προϋπολογισμό του.

    2. Από κανέναν πελάτη δεν θα ζητηθεί η καταβολή αμοιβής, η οποία δεν κρίνεται ανάλογη με την ποιότητα των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από το Δικηγορικό Γραφείο, βάσει και της προσωπικής εκτίμησης του Πελάτη.

   3. Κανένας πελάτης δεν θα λαμβάνει τελικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, εάν προηγουμένως δεν έχει λάβει σχέδιο τιμολόγησης ή  ενημερωτικό e–mail, σχετικό με αυτήν, το οποίο είναι απαραίτητο να γίνεται αποδεκτό από τον ίδιο.

   4. Το Δικηγορικό Γραφείο δεν κοστολογεί βάσει χρονοχρέωσης.

   5. Το Δικηγορικό Γραφείο δεν χρεώνει για καθημερινές και ήσσονος σημασίας ενασχολήσεις που αφορούν σε υπόθεση του πελάτη.

   6. Ο τρόπος κοστολόγησης του Γραφείου διαμορφώνεται βάσει του είδους της παρεχόμενης υπηρεσίας στο αντίστοιχο τεθειμένο χρονικό πλαίσιο.

  7.Η αμοιβή του Δικηγορικού Γραφείου εξοφλείται εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή του τιμολογίου – απόδειξης παροχής υπηρεσιών στον Πελάτη.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικηγορικού Γραφείου εάν θα παρέχει στον Πελάτη οποιαδήποτε νομική ή διοικητικής φύσεως υπηρεσία, στην περίπτωση που θα υφίσταται οποιοδήποτε μη εξοφλημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά εκκρεμή υπόθεση.

  8.Σε περίπτωση μη ύπαρξης σχέσεως πάγιας αντιμισθίας ακολουθείται ο κάτωθι τρόπος τιμολόγησης των παρεχόμενων,από το Δικηγορικό Γραφείο, υπηρεσιών:

Πλάνο αμοιβής: Για την ανάληψη διάφορων υποχρεώσεων και υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της παράστασης ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, η τιμολόγηση των υπηρεσιών από το Δικηγορικό Γραφείο διαμορφώνεται ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε υποθέσεως και της προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί για τη διεκπεραίωση αυτής και βάσει αυτών των παραμέτρων γίνεται η αντίστοιχη πρόταση αμοιβής, είτε για όλο το χρονικό πλαίσιο ανάληψης και διεκπεραίωσης της υπόθεσης είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. μηνιαίως, ανά δεκαπέντε ημέρες, κτλ.) ΄΄προκαταβολικά΄΄. Με αυτή τη μέθοδο δίδεται στον Πελάτη η δυνατότητα να διαμορφώσει ένα πλάνο καταβολής της αμοιβής, βάσει του προϋπολογισμού του και της προσωπικής του εκτίμησης επί των παρεχόμενων σε αυτόν υπηρεσιών. Το πλάνο αμοιβής μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Αυτές, περιλαμβάνουνκάποιους από τους κάτωθι όρους:

i.Καταβολή όλου του χρηματικού ποσού – αμοιβής που θα αφορά την ανάληψη και διεκπεραίωση όλης της υπόθεσης – υποχρέωσης.

ii. Καταβολή προκαθορισμένης μηνιαίας δόσης καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί η υπόθεση ή 

iii. Προκαθορισμένες αμοιβές για συγκεκριμένου είδους υποθέσεις ή υποχρεώσεις στις οποίες καλείται να συνδράμει το Δικηγορικό Γραφείο.

iv. Σε πολλές περιπτώσεις, το Γραφείο και ο Πελάτης θέτουν, κατόπιν συμφωνίας, ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο παραμένει αμετάβλητο για κάθε συμφωνία ή συναλλαγή.

9. Το Δικηγορικό Γραφείο διαθέτει έναν αριθμό πελατών με σχέση πάγιας αντιμισθίας. Με αυτόν τον τρόπο, το Δικηγορικό Γραφείο διασφαλίζει ότι, οι πελάτες του, ανεξάρτητα από την οικονομική κλίμακα στην οποία κατατάσσονται, μεγαλύτεροι, μικρότεροι, ραγδαίως αναπτυσσόμενοι, δίχως ταμειακές ροές, σε οικονομική δυσχέρεια, κτλ., όλοι ανεξαιρέτως, λαμβάνουν της ίδιας ποιότητος και απαραίτητες νομικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως της οικονομικής επιφάνειας τους ή της οικονομικής τους δυνατότητας.

10. Το Δικηγορικό Γραφείο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχει τη δυνατότητα και μπορεί να συμφωνήσει να αμείβεται για τις υπηρεσίες του σε ορισμένες συναλλαγές προς τον πελάτηέναντι καταβολής σε αυτό ορισμένου ποσοστού επί της αξίας του στόχου – επένδυσης που θα επιτευχθεί ή επί του τιμήματος του εξαγοραζόμενου αντικειμένου.

11. Το Δικηγορικό μας Γραφείο εργάζεται σκληρά προκειμένου να μην βρεθεί ο πελάτης σε δυσχερείς και οριακές καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να περιγραφούν ως «κορώνα – γράμματα». Το Γραφείο μας εργάζεται για να διασφαλίσει τη σωστή αναλογία – συμμετρία οικονομικής ωφέλειας που θα αποκομίσει από την έκβαση της υπόθεσης τόσο ο  Πελάτης όσο και το ίδιο. Σε δεσμευτικές συναλλαγές, το Δικηγορικό μας Γραφείο εργάζεται για να διαμορφώσει ορθά τη χρέωση του ανάλογα προς την αντίστοιχη δέσμευση, ίση με το ύψος της συναλλαγής, και προς όφελος του Πελάτη. Το Δικηγορικό μας Γραφείο επιθυμεί και αποσκοπεί σε μία σχέση «επιτυχίας» μεταξύ του Πελάτη και του ιδίου, γιατί εάν ο Πελάτης βγαίνει κερδισμένος, τότε κερδίζει και το Γραφείο μας.

12. Αναφύονται και θα εξακολουθήσουν να αναφύονται ζητήματα τα οποία χρήζουν ειδικής μεταχείρισης και εξειδικευμένων γνώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές το Γραφείο μας δύναται να παραπέμψει τον Πελάτη σε Εξωτερικό Συνεργάτη του με εξειδίκευση στον αντίστοιχο κάθε φορά κλάδο. Έτσι,  διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση και διευθέτηση των ζητημάτων του Πελάτη, ακολουθείται η σωστή τακτική και στρατηγική προκειμένης της λήψης σωστών αποφάσεων και εξεύρεσης της αντίστοιχης λύσης. Με τον τρόπο αυτό  ελαχιστοποιείται η παρείσφρηση, εξωγενών παραγόντων στην καθυστέρηση επίλυσης του ζητήματος του Πελάτη, όπως του χρόνου εξεύρεσης εξειδικευμένου συνεργάτη από τον ίδιο τον Πελάτη, της σωστής επιλογής αυτού από άλλη νομική ομάδα, περαιτέρω τυπικές ενέργειες, όπως γραφειοκρατία, έλεγχο ποιότητας υπηρεσιών και ειδικό προϋπολογισμό για Εξειδικευμένο Σύμβουλο. Φυσικά το Γραφείο μας κατά την ως άνω Διαδικασία, έχει τη γενική εποπτεία επί του θέματος και ενημερώνεται για την πορεία της υπόθεσης του Πελάτη από τον Εξωτερικό του Συνεργάτη. Η αμοιβή του Εξωτερικού Συνεργάτη – Νομικού Συμβούλου του Δικηγορικού μας Γραφείου θα προωθείται προς πληρωμή απευθείας στον Πελάτη.