Τί είναι η εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης;

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης αποπληρώσει προσηκόντως το δάνειο του, η προσημείωση υποθήκης δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης και έτσι ο οφειλέτης δύναται να επιδιώξει την εξάλειψη αυτής, προκειμένης της ελευθερώσεως του/των ακινήτου/ων του από το εμπράγματο αυτό βάρος (αρ. 1330 ΑΚ).

Σε περίπτωση, λοιπόν, αποπληρωμής δανείου από τον οφειλέτη εκείνος με τη συναίνεση του δανειστή και την οικεία βεβαίωση εξόφλησης του χρέους του, η οποία χορηγείται από εκείνον (Δανειστή) μπορεί να προβεί σε εξάλειψη της προσημειώσεως υποθήκης και σε ανάκληση της δικαστικής αποφάσεως με την οποία ενεγράφη αυτή (προσημείωση).

Ποια είναι η διαδικασία εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης;

Η διαδικασία εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης λαμβάνει χώρα διά της υποβολής αιτήσεως στο αρμόδιο Δικαστήριο  και σύμφωνα με το νέο άρθρο 683 παρ. 3 του ΚΠολΔ (ν. 4842/2021) αποκλειστικά αρμόδια για την εγγραφή και την άρση προσημειώσεων υποθήκης, πλέον (από 01/01/2022) είναι τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία (αναλόγως με το μέρος που κείται το ακίνητο).

Ωστόσο, σε περίπτωση που η προσημείωση υποθήκης είχε εγγραφεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου η αίτηση για την εξάλειψη αυτής δέον να κατατεθεί αντίστοιχα στο Μονομελές Πρωτοδικείο και όχι στο Ειρηνοδικείο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου είναι:

1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου που πρόκειται να εξαλειφθεί η προσημείωση υποθήκης.

2. Η απόφαση του δικαστηρίου  με την οποία ενεγράφη αρχικά η προσημείωση υποθήκης.

3. Κτηματολογικό Φύλλο και Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο που υπάγεται το ακίνητο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου σε περίπτωση που η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο είναι υπό κτηματογράφηση, άλλως δήλωση του Ν. 2308/1995 σε περίπτωση που δεν έχει περαιωθεί η υποβολή και συλλογή δηλώσεων στο γραφείο κτηματογράφησης.

4. Βεβαίωση εξόφλησης της οφειλής από την Τράπεζα ή τον εκάστοτε Δανειστή (π.χ. δήλωση συναίνεσης προς εξάλειψη από Δ.Ο.Υ. κτλ).

Τέλος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης στο Κτηματολογικό Γραφείο και στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο είναι τα εξής:

1. Δήλωση Δ2’ (Κτηματολόγιο).

2. Αντίγραφο της απόφασης με την οποία ανακαλείται η δικαστική απόφαση, δυνάμει της οποίας ενεγράφη αρχικά η προσημείωση υποθήκης.

Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά ή ενέργειες όπως παραδείγματος χάρη διόρθωση προδήλου σφάλματος στο Κτηματολόγιο αν το ακίνητο δεν έχει καταχωρηθεί ορθά.

                                                                                          Παρασκευή Παπανδριανού

                                                                                                Δικηγόρος LLM – evi@makrislawoffice.com

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση ή ανάθεση στο γραφείο μας της νομικής σας εκπροσώπησης κατά την ανωτέρω διαδικασία επικοινωνήστε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους : αποστολή e-mail στο info@makrislawoffice.com  / τηλεφωνική επικοινωνία στο 2103644677-8 .