Τί είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4738/2020 παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πτωχευτική ικανότητα να ρυθμίσει ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις – κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούνται για να υπαχθεί ο οφειλέτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών;

Το σύνολο των οφειλών του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους Χρηματοδοτικούς Φορείς να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. 

Ποιά είναι η διαδικασία ένταξης του οφειλέτη (φυσικό/νομικό πρόσωπο) στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Ο οφειλέτης υποβάλει αίτηση στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών.

Μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας πραγματοποιείται:

α) αυθεντικοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία (οφειλέτη – αιτούντα, συνοφειλέτη, εγγυητή, συζύγου, εξαρτωμένων μελών) μέσω των μοναδικών κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

β) υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή,

γ) πρόσβαση οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,

δ) σύστημα επικοινωνίας, κοινοποίησης και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών,

ε) διασύνδεση ηλεκτρονικών και ψηφιακών αρχείων για τη διασταύρωση και την επαλήθευση στοιχείων.

Η αίτηση συνεπάγεται την παροχή συναίνεσης προς άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου.

Σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν συνοφειλέτη/εγγυητή εμφανίζονται και τα δικά του  περιουσιακά στοιχεία

προκειμένης δε της επιβεβαίωσης ύπαρξης του χρέους – οφειλής και από πλευράς του συνοφειλέτη, εκείνος οφείλει να εισέλθει με τη σειρά του στην πλατφόρμα και να συναινέσει στην άρση απορρήτου για την άντληση των δικών του δεδομένων, συμφώνως προς τα ανωτέρω.

Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων μελών και συζύγου.

Τί επιτυγχάνεται με την υπαγωγή του οφειλέτη στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

  • Αναδιάρθωρη οφειλών με Δημόσιο και Τράπεζες / funds

Οι δανειστές (Δημόσιο, Τράπεζες, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) μετά την υποβολή της αίτησης, αφού την επισκοπήσουν δύνανται να προτείνουν την υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης προκειμένης της ρύθμισης των υφιστάμενων χρεών του οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται να συναφθεί και ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο).

Το περιεχόμενο της σύμβασης δυνητικά μπορεί να περιλαμβάνει διαγραφή μέρος του κεφαλαίου και των τόκων τόσο των οφειλών προς τις Τράπεζες / funds όσο και προς το Δημόσιο και το ΕΦΚΑ ενώ ειδικά ως προς τους τελευταίους οι ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει εώς και 240 δόσεις και διαγραφή εώς και 80%.

  • Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της περιουσίας του Οφειλέτη

Από την υποβολή δε της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4738/2020 αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη.

Ωστόσο, η αναστολή δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης). Η αναστολή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της αίτησης, η οποία βέβαια πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

  • Προθεσμία υπογραφής σύμβασης αναδιάρθρωσης

 Η προθεσμία για την υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης είναι δύο μήνες από την οριστική υποβολή της αίτησης στο σύστημα. Εάν κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν ανταποκριθούν οι πιστωτές τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη.

  • Επιλεκτική ρύθμιση οφειλών  

Τέλος, σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί να ρυθμίσει μέρος μόνο των ληξιπρόθεσμων χρεών του είτε ως προς τους χρηματοδοτικούς φορείς (Τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης – funds) είτε ως προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχει τη δυνατότητα εφόσον έχει υπογράψει επιτυχώς σύμβαση αναδιάρθρωσης να επιλέξει να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες οφειλές, δίχως αυτό να σημαίνει ότι θα καταγγελθεί εξ ολοκλήρου η σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Το γραφείο μας διαθέτει πλέον εμπειρία στον χειρισμό και διεκπεραίωση αιτήσεων ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του Ν. 4738/2020.

Για οιαδήποτε απορία ή αίτημά σας επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο info@makrislawoffice.com.

                                                          Παπανδριανού Εύη – Δικηγόρος Αθηνών