Τί είναι τα ESG κριτήρια; Είναι πρότυπα λειτουργίας επιχειρηματικών οντοτήτων τα οποία ταυτίζονται με τα κριτήρια για τα οποία έχουν δεσμευτεί οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί είτε είναι τράπεζες είτε είναι funds να εφαρμόζουν στις αποφάσεις που λαμβάνουν για τις χρηματοδοτήσεις / επενδύσεις τους .

Τα E (Environmental) – περιβαλλοντικά κριτήρια εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία της επιχείρησης επιδρά στο περιβάλλον. Με άξονα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (φυσικές καταστροφές, μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αποτύπωμα άνθρακα ) αλλά και της μόλυνσης (διαχείριση απορριμμάτων, βιοποικιλότητα, η ρύπανση του αέρα, η διαχείριση του νερού) , ο τρόπος του επιχειρείν μπαίνει πλέον στο “μικροσκόπιο”.

Τα S (Social) – κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν πώς η επιχείρηση διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται καθώς και η εταιρική της κουλτούρα. Εξετάζονται δηλαδή ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των ζώων, προστασία των καταναλωτών, υγεία και ασφάλεια εργαζομένων, ισότητα των φύλων κ.λπ.

G (Governance) – κριτήρια ορθής εταιρικής διακυβέρνησης εστιάζουν στην ηγεσία της εταιρείας, την επιχειρηματική ηθική, τις αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τα δικαιώματα των μετόχων και ιδίως της μειοψηφίας. Η ποιότητα του διοικητικού συμβουλίου (ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα Δ.Σ.) όπως και η ευρύτερη εταιρική συμπεριφορά (επιχειρηματική ηθική, έλεγχος και ιδιοκτησία, αξιοπιστία λογιστικών βιβλίων και φορολογία).

Στα ανωτέρω πρότυπα λειτουργίας οι ελληνικές επιχειρήσεις προσαρμόζονται ήδη ή θα πρέπει να προσαρμοστούν εάν επιθυμούν να “επιβιώσουν” στο νέο “επιχειρείν” και να μην αποκλειστούν από οιαδήποτε χρηματοδοτικά εργαλεία συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης των εταιρειών.

Τρόποι επικοινωνίας : info@makrislawoffice.com , 2103644677 – 8