Με το νέο Νόμο 4799/2021 ήρθαν να προστεθούν νέες φορολογικές ελαφρύνσεις για τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται και άρα φορολογούνται στην Χώρα μας. Ο Νόμος αυτός κινούμενος προς τη σωστή κατεύθυνση αν και σε αντίθεση με τη διεθνή τάση αύξησης των φορολογικών συντελεστών νομικών προσώπων ως αντιστάθμισμα στο δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών λόγω της πανδημίας , εντάσσει πλέον τη χώρα μας αν όχι στα κράτη με ανταγωνιστικό φορολογικό πλεονέκτημα (π.χ. Κύπρος), τουλάχιστον στα κράτη με φορολογία κάτω του μέσου όρου της ευρωζώνης. Ειδικότερα :

  • Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 νομικών προσώπων και οντοτήτων από 24% σε 22%
  • Μειώνεται το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 νομικών προσώπων και οντοτήτων από 100% σε 80% . Εδλω να σημειώσουμε ότι ειδικά για το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος των ανωτέρω προσώπων είναι περαιτέρω μειωμένο και ανέρχεται σε 70%.

Περαιτέρω υπενθυμίζουμε ότι και η φορολόγηση των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους / εταίρους εντός του 2021 και αφορούν την διανομή κερδών της χρήσης του 2020 ανέρχεται πλέον, κατά κανόνα, σε 5%. Μείωση η οποία, θέλουμε να πιστεύουμε, ότι ήρθε για να παραμείνει.