Δημοσιεύτηκε στις 31/3/2021 ο Νόμος 4790/2021 ο οποίος, μεταξύ άλλων ζητημάτων , στο άρθρο 48 αυτού εγκαθιδρύει την δυνατότητα – μονομερές δικαίωμα των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων (ανεξαρτήτου νομικής μορφής) στον χώρο παροχής τουριστικών καταλυμάτων , οι οποίες μισθώνουν τα καταλύματα αυτά (ξενοδοχειακά καταλύματα αλλά και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα) με μία απλή εξώδικη όχληση – δήλωση – επιστολή τους να παρατείνουν την διάρκεια των μισθώσεων αυτών των καταλυμάτων για δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης αυτών. Π.χ. εάν η μίσθωση μία βίλας με σήμα του ΕΟΤ έληγε στις 30/4/2021, με την μονομερή αυτή δήλωση του Μισθωτή , θα λήξει στις 30/4/2023 . Η μοναδική προϋπόθεση που θέτει ο Νόμος για την άσκηση αυτού του δικαιώματος από τον Μισθωτή είναι η μη ύπαρξη οφειλόμενων – ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων κατά το χρονικό σημείο της υποβολής της δήλωσής του αυτής προς τον Εκμισθωτή – Ιδιοκτήτη του.

Η αναπροσαρμογή του μισθώματος για κάθε έτος παράτασης και μέχρι τη λήξη αυτής θα ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Η αναπροσαρμογή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 4%. Σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού, η ελάχιστη αναπροσαρμογή θα ανέρχεται σε 1%. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει σε περίπτωση που δεν υφίσταται πρόβλεψη για τον τρόπο διαμόρφωσης του μισθώματος σε περίπτωση παράτασης της συμβατικής διάρκειάς της για οποιονδήποτε λόγο.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία των επιχειρήσεων – μισθωτών για την άσκηση του μονομερούς δικαιώματός τους ως ανωτέρω είναι μέχρι την 30η/9/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail : info@makrislawoffice.com ή στα τηλέφωνά μας : 2103644677-8 .