Δυνάμει του άρθρου 96 Ν. 5007/2022 θα ισχύσει και φέτος, ήτοι από 1η Ιανουαρίου 2023  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, το ανώτατο όριο επιτρεπτής αναπροσαρμογής μισθώματος σε ποσοστό 3% επί του μισθώματος που ίσχυε κατά το μισθωτικό έτος 2022.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εάν η υφιστάμενη συμβατική ρήτρα αναπροσαρμογής μισθώματος προβλέπει αύξηση μεγαλύτερη του 3% (π.χ. το σύνηθες άθροισμα του δείκτη τιμών καταναλωτή πλεόν ενός συμφωνημένου ποσοστού 2-5%), αυτή δε θα ισχύσει για το μέρος της αύξησης που υπερβαίνει το 3%. 

Η εφαρμογή, ωστόσο, του ανωτέρω πλαφόν αναπροσαρμογής δεν τυγχάνει εφαρμογής στις μισθώσεις όπου Εκμισθωτής είναι α) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας , β) επιχείρηση εκμετάλλευσης εμπορικού κέντρου με συνολική επιφάνεια  κατ’ ελάχιστο 15.000 τ.μ. , γ) εταιρεία όπου το Δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό 100% και, τέλος, δ) εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των ονομαστικών μετοχών , μεριδίων ή μερίδων  ή δικαιωμάτων ψήφου  ανήκει σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο e–mail: info@makrislawoffice.com  – τηλ. επικ/νιας: 2103644677-8

Θεόδωρος Μακρής

Δικηγόρος Εμπορικού – Εταιρικού Δικαίου