Σημειώνονται οι τρεις συνήθεις τρόποι χρηματοδότησης μίας εταιρείας από τους εταίρους της :

α. δια της αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου με συντελεστή 0,5% επί του ποσού της αυξήσεως (ο εν λόγω συντελεστής ίσχυσε με το Ν. 4839/2021 που τροποπ. το άρθρο 21 του Ν. 1676/1986 ο οποίος προέβλεπε συντελεστή 1%).

β. με δάνειο των εταίρων προς την εταιρεία

Το δάνειο των εταίρων προς την εταιρεία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου με συντελεστή 2,4% επί του δανείσματος.

γ. Με κατάθεση του εταίρου προς χρηματοδότηση αντί αύξησης κεφαλαίου

Η κατάθεση εταίρου στο λογαριασμό της εταιρείας για τη χρηματοδότησή της (η λεγόμενη ταμειακή διευκόλυνση) δίχως αύξηση κεφαλαίου υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου με συντελεστή 1,2% επί του ποσού της κατάθεσης.

Η διαφορά δε του δανείου και της ταμειακής διευκόλυνσης (β-γ) είναι μεταξύ άλλων η ύπαρξη επιτοκίου επί του ποσού της χρηματοδότησης.

Συνακόλουθα, καθίσταται σαφές ότι ο Νόμος επιφυλάσσει ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση στην περίπτωση χρηματοδότησης μίας εταιρείας από τους εταίρους της δια της  αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της, τρόπος άλλωστε ο οποίος έχει ευεργετικά αποτελέσματα και για την βελτίωση της καθαρής θέσης μίας εταιρείας. 

Θεόδωρος Μακρής – Δικηγόρος Εταιρικού Δικαίου

info@makrislawoffice.com