Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Ίδρυση Εταιρείας.

Εάν ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε μία νέα επένδυση ή να αναδιαμορφώστε μία υπάρχουσα, θα χρειαστείτε έναν έμπειρο δικηγόρο, με ταλέντο και γνώσεις στην επιλογή του ιδανικού νομικού σχήματος για την επένδυσή Σας. Κάποιον, που θα είναι σε θέση να μελετήσει με προσοχή την επιχείρησή Σας και τους στόχους της, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε φορολογικές υποχρεώσεις και την προστασία των συμφερόντων σας.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι εμπορικών εταιρειών σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, ωστόσο η κατάλληλη μορφή εταιρείας θα πρέπει να επιλεγεί πριν από την ίδρυση της εταιρείας στην Ελλάδα. Η ανώνυμη εταιρεία ( Α.Ε.), η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε), η ομόρρυθμη εταιρεία ( Ο.Ε.), η ετερόρρυθμη εταιρεία ( Ε.Ε.) και η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ( Ι.Κ.Ε.) είναι οι επιλογές

 • Η ανώνυμη εταιρεία έχει πάντοτε νομική προσωπικότητα και επιτελεί εμπορικό σκοπό
 • Οι μέτοχοί της μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, αλλοδαποί ή ημεδαποί, ή νομικά πρόσωπα.
 • Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα εταιρικά χρέη
 • Το ελάχιστο προβλεπόμενο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση της εταιρείας είναι 25.000 ευρώ. Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να έχει καταβληθεί στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό μέχρι τη στιγμή της ίδρυσης της εταιρείας και της εγγραφής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ( Γ.Ε.ΜΗ), δηλαδή δεν πρόκειται για πλασματικό κεφάλαιο. Οι μετοχές διακρίνονται σε ονομαστικές, κοινές, προνομιούχες και εξαγοράσιμες ενώ η εταιρεία έχει τη δυνατότητα έκδοσης και άλλων τίτλων, όπως τα ομόλογα και οι τίτλοι κτήσης μετοχών
 • Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία άτομα και υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και μονομελές και από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
 • Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί είτε ενώπιον Συμβολαιογράφου είτε δυνάμει ιδιωτικού εγγράφου
 • Η Ε.Π.Ε. έχει πάντοτε νομική προσωπικότητα και επιτελεί εμπορικό σκοπό
 • Εταίροι της μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, αλλοδαποί ή ημεδαποί, ή νομικά πρόσωπα.
 • Η Ε.Π.Ε. μπορεί να είναι εξαρχής ή να καταστεί αργότερα μονοπρόσωπη, αλλά στην περίπτωση αυτή ο μοναδικός εταίρος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να είναι εταίρος σε άλλη Ε.Π.Ε.
 • Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ύψος του ποσού του κεφαλαίου, που εισέφεραν
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό καταβεβλημένου κεφαλαίου για την ίδρυση μίας Ε.Π.Ε. Ο καθένας εκ των εταίρων ευθύνεται μέχρι του ποσού της εισφοράς του, το οποίο επιμερίζεται σε εταιρικά μερίδια, τα οποία δύνανται να μεταβιβαστούν κατόπιν ομόφωνης απόφασης των λοιπών εταίρων
 • Η Ε.Π.Ε. διοικείται από τους Διαχειριστές της και τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Οι Διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι τρίτων, οι οποίοι δύνανται να διενεργούν επ’ ονόματος της τις αναγκαίες διαχειριστές πράξεις ανάλογα με το σκοπό της εταιρείας. Οι Διαχειριστές είτε εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων είτε από το ιδρυτικό καταστατικό της εταιρείας
 • Η Ε.Π.Ε. συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των προσωπικών εταιρειών και της ανώνυμης εταιρείας, καθόσον δεν υφίστανται εμπόδια ίδρυσης και λύσης αυτής, δεν απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια για την ίδρυσή της, όπως συμβαίνει στην Ανώνυμη Εταιρεία, και παράλληλα η ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη
 • Η Ι.Κ.Ε. έχει νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα, ακόμη και αν δεν επιδιώκει εμπορικό σκοπό
 • Η Ι.Κ.Ε. ιδρύεται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. προστίθεται στην επωνυμία αυτής η ένδειξη ‘ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.’
 • Το κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό και αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια. Μπορεί να είναι και μηδενικό ενώ οι εισφορές των εταίρων διακρίνονται σε κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές
 • Μόνο η εταιρική περιουσία είναι υπέγγυα έναντι των δανειστών. Στις περιπτώσεις των εταίρων, που έχουν παράσχει εγγυητική εισφορά, αυτοί ευθύνονται μέχρι του ποσού, που ορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας
 • Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας διενεργείται συλλογικά από όλους τους εταίρους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό.
 • Ιδρύεται δυνάμει ιδιωτικού εγγράφου, εκτός αν η τήρηση συμβολαιογραφικού τύπου είναι αναγκαία από ειδικές διατάξεις νόμου
 • Η ομόρρυθμη εταιρία έχει νομική προσωπικότητα
 • Η ομόρρυθμη εταιρεία ιδρύεται από τουλάχιστον δύο εταίρους είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία καταστεί μονοπρόσωπη θα πρέπει εντός τεσσάρων (4) μηνών να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ( Γ.Ε.ΜΗ) η είσοδος νέου εταίρου, άλλως η εταιρεία λύεται.
 • Όλα τα μέλη της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται απεριόριστα με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη και τις ζημιές της εταιρείας
 • Η Ο.Ε. μπορεί να συσταθεί είτε με δημόσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο
 • Ο εταίρος δε δύναται να μεταβιβάσει την εταιρική του μερίδα αν αυτό δεν προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση ή δεν συναινούν προς τούτο, οι λοιποί εταίροι
 • Κάθε εταίρος αναλαμβάνει τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ωστόσο, οι εταίροι δυνάμει της εταιρικής σύμβασης μπορούν να αναθέσουν τη διοίκηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα
 • Η ομόρρυθμη εταιρεία πρέπει να απαρτίζεται κατ’ ελάχιστο από δύο (2) πρόσωπα
 • Η Ε.Ε. ιδρύεται από τουλάχιστον δύο πρόσωπα, είτε φυσικά είτε νομικά
 • Τουλάχιστον ένας εκ των εταίρων ευθύνεται προσωπικά για τα χρέη της εταιρίας, οι λοιποί εταίροι, που συμμετέχουν στην εταιρεία ως ‘ χρηματοδότες’ ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Δεν προβλέπεται ελάχιστο ποσό κεφαλαίου για την ίδρυση Ε.Ε.
 • Η Ε.Ε. μπορεί να συσταθεί είτε διά ιδιωτικού είτε διά συμβολαιογραφικού εγγράφου
 • Μόνο οι απεριορίστως υπεύθυνοι εταίροι αναλαμβάνουν μέρος στη διοίκηση της εταιρείας
 • Στην Ε.Ε. πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) πρόσωπα
Ανώνυμη Εταιρεία ( Α.Ε.)
 • Η ανώνυμη εταιρεία έχει πάντοτε νομική προσωπικότητα και επιτελεί εμπορικό σκοπό
 • Οι μέτοχοί της μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, αλλοδαποί ή ημεδαποί, ή νομικά πρόσωπα.
 • Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα εταιρικά χρέη
 • Το ελάχιστο προβλεπόμενο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση της εταιρείας είναι 25.000 ευρώ. Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να έχει καταβληθεί στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό μέχρι τη στιγμή της ίδρυσης της εταιρείας και της εγγραφής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ( Γ.Ε.ΜΗ), δηλαδή δεν πρόκειται για πλασματικό κεφάλαιο. Οι μετοχές διακρίνονται σε ονομαστικές, κοινές, προνομιούχες και εξαγοράσιμες ενώ η εταιρεία έχει τη δυνατότητα έκδοσης και άλλων τίτλων, όπως τα ομόλογα και οι τίτλοι κτήσης μετοχών
 • Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία άτομα και υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και μονομελές και από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
 • Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί είτε ενώπιον Συμβολαιογράφου είτε δυνάμει ιδιωτικού εγγράφου
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ( Ε.Π.Ε.)
 • Η Ε.Π.Ε. έχει πάντοτε νομική προσωπικότητα και επιτελεί εμπορικό σκοπό
 • Εταίροι της μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, αλλοδαποί ή ημεδαποί, ή νομικά πρόσωπα.
 • Η Ε.Π.Ε. μπορεί να είναι εξαρχής ή να καταστεί αργότερα μονοπρόσωπη, αλλά στην περίπτωση αυτή ο μοναδικός εταίρος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να είναι εταίρος σε άλλη Ε.Π.Ε.
 • Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ύψος του ποσού του κεφαλαίου, που εισέφεραν
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό καταβεβλημένου κεφαλαίου για την ίδρυση μίας Ε.Π.Ε. Ο καθένας εκ των εταίρων ευθύνεται μέχρι του ποσού της εισφοράς του, το οποίο επιμερίζεται σε εταιρικά μερίδια, τα οποία δύνανται να μεταβιβαστούν κατόπιν ομόφωνης απόφασης των λοιπών εταίρων
 • Η Ε.Π.Ε. διοικείται από τους Διαχειριστές της και τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Οι Διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι τρίτων, οι οποίοι δύνανται να διενεργούν επ’ ονόματος της τις αναγκαίες διαχειριστές πράξεις ανάλογα με το σκοπό της εταιρείας. Οι Διαχειριστές είτε εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων είτε από το ιδρυτικό καταστατικό της εταιρείας
 • Η Ε.Π.Ε. συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των προσωπικών εταιρειών και της ανώνυμης εταιρείας, καθόσον δεν υφίστανται εμπόδια ίδρυσης και λύσης αυτής, δεν απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια για την ίδρυσή της, όπως συμβαίνει στην Ανώνυμη Εταιρεία, και παράλληλα η ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε)
 • Η Ι.Κ.Ε. έχει νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα, ακόμη και αν δεν επιδιώκει εμπορικό σκοπό
 • Η Ι.Κ.Ε. ιδρύεται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. προστίθεται στην επωνυμία αυτής η ένδειξη ‘ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.’
 • Το κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό και αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια. Μπορεί να είναι και μηδενικό ενώ οι εισφορές των εταίρων διακρίνονται σε κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές
 • Μόνο η εταιρική περιουσία είναι υπέγγυα έναντι των δανειστών. Στις περιπτώσεις των εταίρων, που έχουν παράσχει εγγυητική εισφορά, αυτοί ευθύνονται μέχρι του ποσού, που ορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας
 • Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας διενεργείται συλλογικά από όλους τους εταίρους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό.
 • Ιδρύεται δυνάμει ιδιωτικού εγγράφου, εκτός αν η τήρηση συμβολαιογραφικού τύπου είναι αναγκαία από ειδικές διατάξεις νόμου
Ομόρρυθμη εταιρεία ( Ο.Ε)
 • Η ομόρρυθμη εταιρία έχει νομική προσωπικότητα
 • Η ομόρρυθμη εταιρεία ιδρύεται από τουλάχιστον δύο εταίρους είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία καταστεί μονοπρόσωπη θα πρέπει εντός τεσσάρων (4) μηνών να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ( Γ.Ε.ΜΗ) η είσοδος νέου εταίρου, άλλως η εταιρεία λύεται.
 • Όλα τα μέλη της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται απεριόριστα με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη και τις ζημιές της εταιρείας
 • Η Ο.Ε. μπορεί να συσταθεί είτε με δημόσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο
 • Ο εταίρος δε δύναται να μεταβιβάσει την εταιρική του μερίδα αν αυτό δεν προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση ή δεν συναινούν προς τούτο, οι λοιποί εταίροι
 • Κάθε εταίρος αναλαμβάνει τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ωστόσο, οι εταίροι δυνάμει της εταιρικής σύμβασης μπορούν να αναθέσουν τη διοίκηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα
 • Η ομόρρυθμη εταιρεία πρέπει να απαρτίζεται κατ’ ελάχιστο από δύο (2) πρόσωπα
Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε)
 • Η Ε.Ε. ιδρύεται από τουλάχιστον δύο πρόσωπα, είτε φυσικά είτε νομικά
 • Τουλάχιστον ένας εκ των εταίρων ευθύνεται προσωπικά για τα χρέη της εταιρίας, οι λοιποί εταίροι, που συμμετέχουν στην εταιρεία ως ‘ χρηματοδότες’ ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Δεν προβλέπεται ελάχιστο ποσό κεφαλαίου για την ίδρυση Ε.Ε.
 • Η Ε.Ε. μπορεί να συσταθεί είτε διά ιδιωτικού είτε διά συμβολαιογραφικού εγγράφου
 • Μόνο οι απεριορίστως υπεύθυνοι εταίροι αναλαμβάνουν μέρος στη διοίκηση της εταιρείας
 • Στην Ε.Ε. πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) πρόσωπα