Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Εμπορικό δίκαιο.

Ο κύριος τομέας ενασχόλησής μας είναι το Εμπορικό Δίκαιο, αναζητώντας λύσεις στα νομικά προβλήματα νέων επιχειρήσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους εταιρικούς μας πελάτες, προκειμένου να αξιολογήσουμε τα επιχειρηματικά τους σχέδια, να διαβλέψουμε πιθανά νομικά εμπόδια και να περιορίσουμε τον επιχειρηματικό κίνδυνο, που διατρέχουν.

Παρέχουμε μεγάλο εύρος υπηρεσιών στα ακόλουθα πεδία:

 • Γενικό Εμπορικό Δίκαιο και σύσταση εταιρειών
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές, μεταβίβαση επιχειρήσεων ( περιουσιακά στοιχεία και μετοχές) και αναδιαρθρώσεις
 • Διαπραγματεύσεις και διευθέτηση δανείων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 • Ασφαλείς συναλλαγές, εθνικές και υπερεθνικές
 • Φορολογικός σχεδιασμός και έλεγχος
 • Σύνταξη, σχεδιασμός και διαπραγμάτευση συμφωνιών
 • Εξαγορά επιχειρήσεων, εταιρικοί μετασχηματισμοί, πολιτικές και διαδικασίες
 • Διανοητική Ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων αδειών χρήσης, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επωνυμία και διακριτικός τίτλος
 • Διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου και ασφαλιστική κάλυψη
 • Ευθύνη διοικούντων
 • Συμφωνίες δικαιόχρησης