Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Πολιτογράφηση & ‘Χρυσή Ευρωπαϊκή Βίζα’.

Το γραφείο μας παρέχει στους πελάτες μας όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, ώστε να τους βοηθήσει να λάβουν το ‘ Ευρωπαϊκό’ Διαβατήριο, επενδύοντας στην Ελλάδα ή την Κύπρο.

Χειριζόμαστε τις υποθέσεις των πελατών μας από την αρχή μέχρι το τέλος.

Πολιτογράφηση μέσω επενδυτικών προγραμμάτων στην Κύπρο, Ελληνική ‘ Χρυσή Ευρωπαϊκή Βίζα’ και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα διά επενδύσεων στην αγορά ακινήτων ή στην χρηματοοικονομική αγορά

‘Πολιτογράφηση’ καλείται η διοικητική πράξη κατά την οποία αλλοδαποί πολίτες αποκτούν το καθεστώς του ‘Έλληνα πολίτη’ και ενσωματώνονται στο σύνολο αυτών. H Πολιτογράφηση ή η επονομαζόμενη απόκτηση ιθαγένειας απαιτεί τυπικές προϋποθέσεις όπως η ενηλικίωση, η απουσία ποινικού μητρώου, η νόμιμη διαμονή του αιτούντος στην Ελληνική Επικράτεια για τουλάχιστον 7 έτη κ.ά και κατόπιν της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, ο αιτών αποκτά όλα τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη αναγνωρισμένα από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κύπρο, το καθεστώς του ‘ Κύπριου πολίτη’ αναγνωρίζεται σε αλλοδαπούς, που επενδύουν σε δημόσια ομόλογα, σε εταιρείες, στην αγορά ακινήτων και σε τραπεζικές καταθέσεις ποσού τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ. Οι επενδυτές αυτοί αποκτούν την ιδιότητα του ‘πολίτη’ σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και απολαμβάνουν του δικαιώματος να μετακινούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες μετακινούνται και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Σήμερα, όλο και εντονότερα, ζητείται η ένταξη του νομικού πλαισίου αυτού στην ελληνική νομοθεσία, προκειμένου να επεκταθεί και να εξαχθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και το εμπόριο. Το Δικηγορικό Γραφείου του Θεόδωρου Μακρή διαθέτει καταρτισμένους συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο, πρόθυμους και έμπειρους ώστε να υποστηρίξουν νομικά την επιχειρηματική δράση και τη διαδικασία πολιτογράφησης για αλλοδαπούς πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν στην Ελληνική και στην Κυπριακή Δημοκρατία αντίστοιχα.

Οι πολίτες τρίτων-μη ευρωπαϊκών χωρών και οι οικογένειές τους δικαιούνται να εκδώσουν άδεια διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια πενταετής ισχύος υπό τον όρο της επένδυσης τους στην Ελληνική Οικονομία. Η άδεια αυτή ανανεώνεται για ισόποσο διάστημα και παρέχει στους δικαιούχους της το προνόμιο να μετακινούνται εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες, που ανήκουν στο χώρο ‘ Schengen’, χωρίς την κατοχή εθνικής θεώρησης εισόδου τύπου D. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται είτε οι δικαιούχοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα είτε όχι. Χάρη στη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, το προνόμιο της ‘ χρυσής Ευρωπαϊκής Βίζα’ παρέχει είσοδο στην Ευρώπη σε πολυάριθμους πολίτες από την Ασία και την Αφρική. Οι Δικηγόροι μας είναι πλήρως εξοικειωμένοι και ειδικά καταρτισμένοι με τη διαδικασία εκδόσεως της άδειας διαμονής και μπορούν να παράσχουν στους εντολείς μας το ‘ εισιτήριο’ για την είσοδό τους στην Ευρώπη με ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία.

Αρχικά, οι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να εκδώσουν τη ‘ χρυσή Ευρωπαϊκή’ άδεια διαμονής, αποκτώντας ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ ή περισσότερο. Το ακίνητο αυτό θα πρέπει είτε να αγοραστεί είτε να μισθωθεί και κατόπιν της απόκτησης του, οι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία μετανάστευσης της Ελληνικής Δημοκρατίας ώστε να αποκτήσουν τη ‘ χρυσή Ευρωπαϊκή άδεια διαμονής’. Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί εξ’ ολοκλήρου μόνο από το Δικηγόρο δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, χωρίς να απαιτείται η φυσική του αιτούντος, ο οποίος μπορεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα σε προχωρημένο της αιτήσεώς του στάδιο και πριν την έκδοση αυτής, για να πραγματοποιηθεί η λήψη των βιομετρικών του στοιχείων. Κατόπιν της εκδόσεως της αδείας, οι δικαιούχοι μπορούν να εκμεταλλευτούν την ακίνητη περιουσία τους με διάφορους τρόπους, όπως η ανακαίνιση, η αναμεταβίβαση, τη βραχυχρόνια ή τη μακροχρόνια μίσθωση κ.ά.

Επίσης, το υφιστάμενο μεταναστευτικό νομικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα σε επενδυτές να εκδώσουν την πενταετή άδεια διαμονής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αγορά μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων με την εισφορά του κεφαλαίου τουλάχιστον 400.000 ευρώ κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου επιχειρήσεων με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα που είναι εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο.
 • Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), η οποία επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητα στην Ελλάδα για απόκτηση μετοχών κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
 • Αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγορά τρία τουλάχιστον χρόνια, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα
 • Προθεσμιακές καταθέσεις σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Οι καταθέσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 400.000 ευρώ, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με πάγια εντολή ανανέωσης.
 • Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται ήδη στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Σε αυτή την περίπτωση η αξία κτήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 800.000 ευρώ.
 • Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και επενδύει αποκλειστικά σε κινητές αξίας (μετοχές και εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου) που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται ήδη στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Το ύψος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.
 • Αγορά μεριδίων ή μετoχών αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων (π.χ. εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών) ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

H μεγάλη μας εμπειρία στις υποθέσεις εκδόσεως αδειών διαμονής ‘Golden Visa’ εξασφαλίζει την έκδοση της άδειας αυτής σε πολίτες τρίτων χωρών με οικονομία χρόνου και χρήματος, ταυτοχρόνως με το χειρισμό και τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την επιτυχή επένδυση των εντολέων μας.΄

Πολιτογράφηση

‘Πολιτογράφηση’ καλείται η διοικητική πράξη κατά την οποία αλλοδαποί πολίτες αποκτούν το καθεστώς του ‘Έλληνα πολίτη’ και ενσωματώνονται στο σύνολο αυτών. H Πολιτογράφηση ή η επονομαζόμενη απόκτηση ιθαγένειας απαιτεί τυπικές προϋποθέσεις όπως η ενηλικίωση, η απουσία ποινικού μητρώου, η νόμιμη διαμονή του αιτούντος στην Ελληνική Επικράτεια για τουλάχιστον 7 έτη κ.ά και κατόπιν της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, ο αιτών αποκτά όλα τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη αναγνωρισμένα από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κύπρο, το καθεστώς του ‘ Κύπριου πολίτη’ αναγνωρίζεται σε αλλοδαπούς, που επενδύουν σε δημόσια ομόλογα, σε εταιρείες, στην αγορά ακινήτων και σε τραπεζικές καταθέσεις ποσού τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ. Οι επενδυτές αυτοί αποκτούν την ιδιότητα του ‘πολίτη’ σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και απολαμβάνουν του δικαιώματος να μετακινούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες μετακινούνται και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Σήμερα, όλο και εντονότερα, ζητείται η ένταξη του νομικού πλαισίου αυτού στην ελληνική νομοθεσία, προκειμένου να επεκταθεί και να εξαχθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και το εμπόριο. Το Δικηγορικό Γραφείου του Θεόδωρου Μακρή διαθέτει καταρτισμένους συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο, πρόθυμους και έμπειρους ώστε να υποστηρίξουν νομικά την επιχειρηματική δράση και τη διαδικασία πολιτογράφησης για αλλοδαπούς πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν στην Ελληνική και στην Κυπριακή Δημοκρατία αντίστοιχα.

Χρυσή Ευρωπαϊκή Βίζα

Οι πολίτες τρίτων-μη ευρωπαϊκών χωρών και οι οικογένειές τους δικαιούνται να εκδώσουν άδεια διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια πενταετής ισχύος υπό τον όρο της επένδυσης τους στην Ελληνική Οικονομία. Η άδεια αυτή ανανεώνεται για ισόποσο διάστημα και παρέχει στους δικαιούχους της το προνόμιο να μετακινούνται εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες, που ανήκουν στο χώρο ‘ Schengen’, χωρίς την κατοχή εθνικής θεώρησης εισόδου τύπου D. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται είτε οι δικαιούχοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα είτε όχι. Χάρη στη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, το προνόμιο της ‘ χρυσής Ευρωπαϊκής Βίζα’ παρέχει είσοδο στην Ευρώπη σε πολυάριθμους πολίτες από την Ασία και την Αφρική. Οι Δικηγόροι μας είναι πλήρως εξοικειωμένοι και ειδικά καταρτισμένοι με τη διαδικασία εκδόσεως της άδειας διαμονής και μπορούν να παράσχουν στους εντολείς μας το ‘ εισιτήριο’ για την είσοδό τους στην Ευρώπη με ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία.

Αρχικά, οι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να εκδώσουν τη ‘ χρυσή Ευρωπαϊκή’ άδεια διαμονής, αποκτώντας ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ ή περισσότερο. Το ακίνητο αυτό θα πρέπει είτε να αγοραστεί είτε να μισθωθεί και κατόπιν της απόκτησης του, οι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία μετανάστευσης της Ελληνικής Δημοκρατίας ώστε να αποκτήσουν τη ‘ χρυσή Ευρωπαϊκή άδεια διαμονής’. Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί εξ’ ολοκλήρου μόνο από το Δικηγόρο δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, χωρίς να απαιτείται η φυσική του αιτούντος, ο οποίος μπορεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα σε προχωρημένο της αιτήσεώς του στάδιο και πριν την έκδοση αυτής, για να πραγματοποιηθεί η λήψη των βιομετρικών του στοιχείων. Κατόπιν της εκδόσεως της αδείας, οι δικαιούχοι μπορούν να εκμεταλλευτούν την ακίνητη περιουσία τους με διάφορους τρόπους, όπως η ανακαίνιση, η αναμεταβίβαση, τη βραχυχρόνια ή τη μακροχρόνια μίσθωση κ.ά.

Επίσης, το υφιστάμενο μεταναστευτικό νομικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα σε επενδυτές να εκδώσουν την πενταετή άδεια διαμονής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αγορά μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων με την εισφορά του κεφαλαίου τουλάχιστον 400.000 ευρώ κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου επιχειρήσεων με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα που είναι εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο.
 • Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), η οποία επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητα στην Ελλάδα για απόκτηση μετοχών κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
 • Αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγορά τρία τουλάχιστον χρόνια, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα
 • Προθεσμιακές καταθέσεις σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Οι καταθέσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 400.000 ευρώ, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με πάγια εντολή ανανέωσης.
 • Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται ήδη στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Σε αυτή την περίπτωση η αξία κτήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 800.000 ευρώ.
 • Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και επενδύει αποκλειστικά σε κινητές αξίας (μετοχές και εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου) που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται ήδη στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Το ύψος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.
 • Αγορά μεριδίων ή μετoχών αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων (π.χ. εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών) ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

H μεγάλη μας εμπειρία στις υποθέσεις εκδόσεως αδειών διαμονής ‘Golden Visa’ εξασφαλίζει την έκδοση της άδειας αυτής σε πολίτες τρίτων χωρών με οικονομία χρόνου και χρήματος, ταυτοχρόνως με το χειρισμό και τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την επιτυχή επένδυση των εντολέων μας.΄